Vrátenie a reklamácia

Vracanie a reklamácia

REKLAMAČNÝ PORIADOK

obchodnej spoločnosti KyoPrint sro , sídlo: Legionárska 231/15, 664 34 Kurim, IČO: 29206294, DIČ: CZ29206294, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, v ktorej obchoduje Kyan na adrese www.pixadoart.com

Reklamačný poriadok je určený LEN PRE ZÁKAZNÍKA SPOTREBITEĽA a tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “ VOP ”).

Kontakt pre otázky:

Telefonicky: +420 773 379 429

E-mailom: info@pixadoart.com

Kam doručiť tovar pri reklamácii?

Tovar k nám môžete doručiť na adresu našej prevádzky: KyoPrint sro, Legionárska 231/15, 664 34 Kurim .

AKO BY MAL NAŠÍ TOVAR VYPADAŤ PRI PREVZATÍ
   1. Aké má mať náš tovar vlastnosti v okamihu jeho prevzatia? Zodpovedáme Vám za to, že zakúpený tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä zodpovedáme za to, že v čase, keď tovar prevezmete:
    1. má tovar vlastnosti, ktoré sme si dojednali, ktoré sme my, alebo výrobca popísali (aj v reklame) alebo ktoré ste očakávali s ohľadom na povahu tovaru,
    2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie uvádzame alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
    3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohode strán a/alebo vzorky či predlohe (pokiaľ sme z nich vychádzali pri objednávke),
    4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
    5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
   2. Domnienka, že je tovar chybný. Pokiaľ sa vada prejaví v priebehu 12 mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, pokiaľ nepreukážeme opak.
V AKÝCH SITUÁCIÁCH NEBUDE VAŠA REKLAMÁCIA UZNÁNA
   1. Za aké vady nezodpovedáme? Nezodpovedáme Vám za vady:
    1. ktoré mal tovar v čase prevzatia a pre takú vadu bola dojednaná zľava z kúpnej ceny;
    2. vada vznikla na tovare opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru,
    3. chyba je spôsobená Vami a vznikla nesprávnym skladovaním , nesprávnou údržbou , Vaším zásahom či mechanickým poškodením , to všetko v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, inými vplyvmi prostredia a je takto priamo nami alebo výrobcom určené (spravidla na príbalovom letáku / etikete tovar) alebo to vyplýva z právnych predpisov,
    4. vadu pri tovare, ktorý bol zákazníkom upravený a ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
    5. používaním tovaru v nevhodných podmienkach , ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené, alebo vyplýva z právnych predpisov,
    6. chyba vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo náš vplyv (napr. živelná udalosť).
NA ČO SI DÁVAŤ POZOR PRI PREVZATÍ TOVARU?
   1. Prekontrolujte starostlivo obsah nášho balíčka a presvedčte sa, či ste dostali to, čo ste si objednali . Tovar ho skontrolujte a presvedčte sa o jeho vlastnostiach (najmä či ste obdržali správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo obsahovať má).
   2. Reklamácia nie je možná pre vadu , ktorú ste sami spôsobili, o ktorej ste vedeli alebo pri vynaložení obvyklej pozornosti ste ju museli spoznať pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
BOL TOVAR POŠKODENÝ POČAS PREPRAVY?
   1. Pred prevzatím tovaru od prepravcu. Prosím, skontrolujte neporušenosť obalu. Ak je obal poškodený, povedzte to priamo prepravcovi, on si zásielku ponechá a vráti nám ju. Je to najjednoduchší spôsob vybavenia reklamácie poškodenej zásielky a Vám bude zaslaná zásielka nová.
   2. Je tovar poškodený v balíčku? Ozvite sa prostredníctvom reklamačného formulára , ktorý odošlete e-mailom: info@pixadoart.com , alebo telefonicky, do 3 dní s Vami reklamáciu vybavíme.
AK VÁM PRIŠLO NIEČO INÉ, NEŽ STE SI U NÁS OBJEDNALI, AKO POSTUPOVAŤ?
   1. Dostali ste niečo iné, ako ste si objednali? Ozvite sa nám prostredníctvom reklamačného formulára , ktorý odošlete e-mailom: info@pixadoart.com . Za vzniknuté nezrovnalosti v objednávke sa vopred ospravedlňujeme a urobíme všetko pre to, aby proces reklamácie bol pre Vás čo najpohodlnejší. Budeme Vás kontaktovať, aby sme dohodli ďalší postup.
ZISTENIE CHYBY TOVARU V DOBE 14 DNÍ OD JEHO PREVZATIA
   1. Zistím vadu tovaru v dobe 14 dní od jeho prevzatia? Kontaktujte nás najlepšie prostredníctvom reklamačného formulára , ktorý odošlete e-mailom: info@pixadoart.com .
   2. Reklamácia nie je to isté, čo právo na odstúpenie. V lehote 14 dní od prevzatia tovaru Vám garantujeme právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo tovar vymeniť za iný. Tovar je ale v takom prípade nutné vrátiť späť nepoškodený, prípadne v zapečatenom či hygienickom obale. Inak zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru a/alebo hrozí, že Vám právo na odstúpenie nevznikne. Pokiaľ ste tovar už rozbalili a pri jednom z prvých použití zistili vadu, odporúčame ako najvhodnejší postup tovar reklamovať.
ZISTENIE CHYBY TOVARU V DOBE 24 MESIACOV OD JEHO PREVZATIA
   1. Kedy reklamovať chybný tovar. Chyby tovaru ste povinní nám vytknúť (reklamovať ich) bez zbytočného odkladu po tom, čo sa vada objavila. Máte na to lehotu 24 mesiacov od prevzatia tohto tovaru, avšak nie tovaru , u ktorého je na obale, etikete, v návode pripojenom k ​​tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť. Tu sa použijú ustanovenia o záruke za akosť (zmluvná záruka).
   2. Čo sa bude diať po uplynutí 24 mesiacov? Po márnom uplynutí tejto lehoty vady tovaru vytýkať nemožno. Pokiaľ je to u daného tovaru možné, táto lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej ste nemohli tovar používať, pretože bolo v procese oprávnenej reklamácie. Aj keď sa snažíme vybaviť reklamácie vždy k Vašej spokojnosti, s niektorými výrobkami treba zaobchádzať podľa pokynov uvedených na obale/etikete/v príbalovej informácii - v opačnom prípade sa poškodí. Aj keď ešte v týchto prípadoch neuplynula doba 24 mesiacov nemôžeme Vašu reklamáciu uznať v prípade tovaru, ktorý bol upravený na Vaše prianie a pri vade, ktorá vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti.
   3. Ako môžem tovar reklamovať? Za účelom vytknutia vád tovaru môžete využiť náš webový reklamačný formulár , ktorý Vás intuitívne navedie k zadaniu všetkých potrebných informácií o výrobku, vrátane zvoleného spôsobu vybavenia reklamácie. Formulár potom odošlite na náš e-mail alebo poštou. Reklamovať tovar môžete zaslaním na adresu našej prevádzky .
   4. My Vám potvrdíme prijatie reklamácie na Váš e-mail. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy od Vás obdržíme údaje o uplatnení reklamácie tovaru.
   5. Kto znáša náklady na dopravu reklamovaného tovaru? Pokiaľ požadujete odstránenie vady (oprava alebo dodanie nového tovaru alebo jeho časti) nesieme náklady na dopravu reklamovaného tovaru späť k nám my, a to tak, že Vám po predchádzajúcej dohode zašleme vratkový štítok na vrátenie tovaru prostredníctvom dopravcu, ktorého zvolíme. Prosím vezmite na vedomie, že reklamovaný tovar zaslaný na dobierku a/alebo iným spôsobom na naše náklady, nebude z našej strany prevzatý a bude Vám vrátený späť na Vaše náklady.
   6. Ako by malo vyzerať reklamovaný tovar. Tovar prosím vráťte kompletný, nepoškodený (s výnimkou reklamovanej vady). Prosím vezmite na vedomie, že reklamovaný tovar zaslaný na dobierku a/alebo iným spôsobom na naše náklady, nebude z našej strany prevzatý a bude Vám vrátený späť na Vaše náklady.
   7. Potvrdenie o prijatí. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vám bude zaslané potvrdenie o prijatí zásielky s reklamovaným tovarom a jej obsahu na Vami určenú e-mailovú adresu.
AKO RÝCHLO BUDE VAŠA REKLAMÁCIA VYBAVENÁ
   1. Kedy bude uzavretý reklamačný proces? Občiansky zákonník nám na vybavenie reklamácie dáva lehotu 30 dní od vytknutia vady. My sa snažíme vybaviť reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, je to naša priorita. V tejto lehote najneskôr býva z našej strany reklamačný proces uzavretý.
   2. Posúdenie chyby. Po doručení reklamovaného tovaru späť k nám je vykonané posúdenie vady a ozveme s predbežným názorom zákazníkovi. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady (napr. bude z našej strany nutné, aby sme požiadali o súčinnosť nášho dodávateľa či výrobcu).
   3. Pokiaľ je tovar vadný , je reklamačný proces uzatvorený najneskôr v lehote 30 dní od vytknutia vady. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu. Sme povinní si od Vás vyžiadať doplnenie podkladov v najkratšej možnej lehote.
   4. Pokiaľ nie je tovar uznaný za chybný , budete o zamietnutí reklamácie informovaný. Dohovoríme sa na ďalšom postupe.
AKÝ ZVOLIŤ SPÔSOB VYBAVOVANIA REKLAMÁCIE.
  1. Čo ovplyvní moje možnosti. Budete mať právo žiadať odstrániť vzniknutú vadu . Podľa svojej voľby môžete vybrať:
   1. opravu veci;
   2. dodanie novej veci; alebo
   3. dodanie chýbajúcej časti.

Z Vašej strany by to nemala byť neprimeraná požiadavka. Pokiaľ bude pre nás oprava veci predstavovať značné ťažkosti alebo to nebude primeraná požiadavka s ohľadom na hodnotu veci a význam vady, oznámime Vám to. Rovnako tak budeme postupovať pokiaľ vyhodnotíme Vašu požiadavku dodania novej veci ako neprimeranú vzhľadom k vade tovaru alebo hodnote tovaru.

 1. Pokiaľ sa bude jednať o podstatné porušenie kúpnej zmluvy. Pokiaľ vada bude predstavovať podstatné porušenie kúpnej zmluvy, budete mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.
 2. Kedy bude možné žiadať vrátenie kúpnej ceny? V niektorých situáciách bude možné odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny. Nebude to možné v situácii, keď vada tovaru nebude významná. Aké budú situácie, kedy môžete odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny:
  1. odmietneme odstrániť vadu tovaru alebo sme túto vadu neopravili v primeranej lehote;
  2. z nášho vyhlásenia alebo z inej okolností bude zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho;
  3. chyba tovaru sa prejaví opakovane; alebo
  4. sa jedná o podstatné porušenie kúpnej zmluvy.
 3. Kedy ďalej bude možné žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru? V niektorých situáciách budete môcť ďalej žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Nebude to možné v situácii, keď vada tovaru nebude významná. Aké budú situácie, kedy môžete žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny?
  1. odmietneme odstrániť vadu tovaru alebo sme túto vadu neopravili v primeranej lehote;
  2. z nášho vyhlásenia alebo z inej okolností bude zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho;
  3. chyba tovaru sa prejaví opakovane; alebo
  4. sa jedná o podstatné porušenie kúpnej zmluvy.
 4. Vy nám oznámite spôsob vybavenia reklamácie. Pokiaľ nie, opýtame sa Vás. Máte povinnosť nám oznámiť, aké právo z vadného plnenia ste si zvolili, a to pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôžete zmeniť bez nášho súhlasu; to neplatí v prípade, že budete žiadať opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.
 5. Vrátenie pôvodného tovaru. Pri vybavení reklamácie dodaním nového tovaru ste nám povinní vrátiť tovar pôvodne dodaný (ak sa nedohodneme inak).
UKONČENIE REKLAMÁCIE
  1. Pokiaľ ste reklamovali tovar osobne u nás. Po vybavení uplatnenej reklamácie budete vyrozumení o ukončení reklamácie a budete vyzvaní na prevzatie reklamovaného tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď ste boli o jej vybavení informovaní. Pokiaľ si budete priať zaslať tovar po reklamácii k Vám domov, zaistíme to na naše náklady. Prípadne Vám odôvodníme zamietnutie reklamácie.
  2. Pokiaľ ste nám tovar na reklamáciu poslali. Pokiaľ nám bol reklamovaný tovar zaslaný k reklamácii dopravcom, bude po jej vybavení automaticky zaslaný na Vašu adresu, ktorú ste nám oznámili. Prípadne odôvodníme zamietnutie reklamácie.
  3. Pokiaľ vraciame kúpnu cenu , zašleme Vám bezhotovostne zaplatenú kúpnu cenu späť na bankový účet, ktorý nám oznámite, a to bez zbytočného odkladu.
  4. Reklamovaného tovaru si u nás môžete aj osobne vyzdvihnúť, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy ste bol o vybavení reklamácie vyrozumený. Po uplynutí tejto lehoty sme oprávnení účtovať poplatok za uskladnenie tovaru v zmysle § 2120 ods. 1 v súvislosti s § 2159 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Denný poplatok za uskladnenie je účtovaný vo výške 20 Kč.
  5. Pokiaľ si nevyzdvihnete tovar z vybavenej reklamácie do 6 mesiacov odo dňa, kedy ste boli o vybavení informovaní, vyhradzujeme si právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.
  6. Pri prevzatí tovaru máte povinnosť ho skontrolovať , najmä, že zásielka s tovarom obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam už nebude prihliadané. 
ZÁVEREČNÁ ČASŤ
  1. Práva ktoré pre zákazníka vyplývajú zo zákona, nie sú týmto reklamačným poriadkom dotknuté.
  2. Reklamačný poriadok (určený iba spotrebiteľom) je platný od 20. 2. 2024 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.